Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen (aanbiedingen en overeenkomsten) tussen iedere natuurlijke of rechtspersoon aan wie Toyann Nano Techno B.V. een aanbieding heeft gedaan of waarmee Toyann Nano Techno B.V. een overeenkomst heeft gesloten (hierna te noemen “Opdrachtgever”) en Toyann Nano Techno B.V., tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk van is afgeweken. (De toepasselijkheid van door de Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.2. In geval van tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in de Overeenkomst, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst.
1.3. Mocht enige bepaling in deze algemene voorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins onafdwingbaar zijn, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen als opgenomen in deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst niet aan. Partijen stemmen bij voorbaat in met alternatieve bepalingen die voor wat betreft de inhoud, strekking, bereik en doelstelling zoveel mogelijk met de oude nietige of vernietigde (of vernietigbare) of onafdwingbare bepalingen overeenkomen.
1.4. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden tevens per e-mail, internet of ander elektronisch medium verstaan.

Artikel 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door Toyann Nano Techno B.V..
2.2. Overeenkomsten tot levering van zaken en/of diensten binden Toyann Nano Techno B.V. eerst na schriftelijke bevestiging. Feitelijke uitvoering door Toyann Nano Techno B.V. of een door Toyann Nano Techno B.V. verzonden factuur staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod.
2.3. Indien niet binnen 5 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn Toyann Nano Techno B.V. en Opdrachtgever hieraan gebonden.
2.4. Toyann Nano Techno B.V. kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
2.5. Aanvullingen, wijziging en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht indien deze schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.

Artikel 3. Prijzen

3.1. Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven in Euro’s uitgedrukt en inclusief omzetbelasting (BTW).
3.2. Toyann Nano Techno B.V. garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen.

Artikel 4. Tekortkoming en Ontbinding

4.1. Indien de Opdrachtgever (i) tekortschiet in de nakoming van (één of meer verplichtingen uit) de Overeenkomst en nakoming blijvend of tijdelijk onmogelijk is, of (ii) in redelijkheid kan worden aangenomen dat de Opdrachtgever de Overeenkomst niet tijdig en/of behoorlijk zal nakomen, heeft Toyann Nano Techno B.V. het recht, zonder nadere ingebrekestelling en zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd al haar andere rechten, de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
In alle overige gevallen heeft Toyann Nano Techno B.V. de vrije keuze, na een schriftelijke ingebrekestelling door Toyann Nano Techno B.V. waarin de Opdrachtgever een redelijke termijn is gegeven om de desbetreffende verplichting alsnog na te komen (i) de Opdrachtgever te sommeren de tot dusver (ondeugdelijke of te laat) verrichte prestatie voor rekening en risico van de Opdrachtgever ongedaan te maken, (ii) of de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
4.2. Toyann Nano Techno B.V. heeft het recht, zonder nadere ingebrekestelling, de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk met onmiddellijke ingang te ontbinden (dan wel te beëindigen door middel van opzegging), zonder tot schadevergoeding gehouden te zijn en onverminderd haar overige rechten, indien:
a) de Opdrachtgever (bij natuurlijk persoon) overlijdt;
b) de Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of in surseance verkeert;
c) de Opdrachtgever failliet wordt verklaard of diens faillissement is aangevraagd;
d) sprake is van staking of liquidatie van de onderneming van de Opdrachtgever;
e) sprake is van een substantiële wijziging in de aandelen- en/of zeggenschap binnen de onderneming van de Opdrachtgever;
f) beslag op een aanzienlijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever wordt gelegd, welk beslag niet binnen bekwame tijd is opgeheven.
4.3. Onverminderd haar overige rechten heeft Toyann Nano Techno B.V. in de situaties als omschreven in de artikelleden 1 en 2 van dit artikel het recht al haar verplichtingen uit hoofde van (een) met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst(en) op te schorten.
4.4. Alle vorderingen die Toyann Nano Techno B.V. in de gevallen bedoeld in dit artikel op de Opdrachtgever mocht hebben of verkrijgen, zullen onmiddellijk volledig opeisbaar zijn.
4.5. Een beëindiging van de Overeenkomst door opzegging of ontbinding als in dit artikel bedoeld, zal niet tot gevolg hebben dat de rechten en plichten van Partijen op grond van de artikelen die naar hun aard zijn bedoeld om voort te leven.
4.6. Alle toegestane wettelijke buitengerechtelijke kosten, uitdrukkelijk inclusief de kosten voor het versturen van aanmaningen, het doen van (schikkings-)voorstellen en andere buitengerechtelijke handelingen, en de gerechtelijke kosten die voor Toyann Nano Techno B.V. verbonden zijn aan handhaving van haar rechten tegenover de Opdrachtgever, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

Artikel 5. Boete

Onverminderd het bepaalde in artikel 4 is de Opdrachtgever in geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen aan Toyann Nano Techno B.V. een direct opeisbare boete verschuldigd ter hoogte van 10% van de opdracht. Het verbeuren van deze boete laat de mogelijkheid tot het vorderen van schadevergoeding onverlet en Toyann Nano Techno B.V. mag naast deze boete nakoming, schadevergoeding en ontbinding vorderen.

Artikel 6. Overmacht

6.1. Onder overmacht wordt verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle omstandigheden waarop Toyann Nano Techno B.V. geen invloed heeft en die de levering van zaken en/of diensten belemmeren of onmogelijk maken, waaronder – maar niet beperkt tot- werkstaking bij toeleveranciers, storingen van het internet of e-mailverkeer, elektriciteit storingen.
6.2. Een beroep op overmacht kan ook gedaan worden indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderd, intreedt nadat Toyann Nano Techno B.V. de overeenkomst had moeten nakomen.
6.3. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichting door Toyann Nano Techno B.V. niet mogelijk is langer dan 4 weken duurt, dan wel nakoming blijvend niet langer mogelijk is, dan zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
6.4. Indien Toyann Nano Techno B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 7. Garantie

7.1. Toyann Nano Techno B.V. biedt geen uitgebreidere garantie op door haar geleverde diensten en verrichte werkzaamheden dan de garantie(voorwaarden) van de fabrikant of toeleverancier. Het bepaalde in dit artikellid laat onverlet de rechten die Opdrachtgever heeft uit hoofde van dwingendrechtelijke wetsbepalingen.
7.2. Toyann Nano Techno B.V. is nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de Opdrachtgever, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de betreffende zaken.
7.3. De Opdrachtgever is verplicht de geleverde zaken/diensten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak/dienst foutief, ondeugdelijk uitgevoerd of incompleet is, dan dient Opdrachtgever deze gebreken onmiddellijk schriftelijk aan Toyann Nano Techno B.V. te melden. Deze gebreken kunnen tot uiterlijk 7 dagen na aflevering van de zaak/dienst aan Toyann Nano Techno B.V. worden gemeld.
7.4. Indien klachten van de Opdrachtgever naar de mening van Toyann Nano Techno B.V. gegrond zijn, zal Toyann Nano Techno B.V. de gebreken, voor zover mogelijk, kosteloos verhelpen en indien dat niet mogelijk is, zal Toyann Nano Techno B.V. met de Opdrachtgever in overleg treden over een schadevergoeding, waarbij het bedrag van de schadevergoeding zal zijn beperkt tot het bedrag van de opdracht. Iedere aansprakelijkheid van Toyann Nano Techno B.V. voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, hoe ook genaamd, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
7.5. Deze garantie geldt niet indien (i) zolang de Opdrachtgever in gebreke is, of (ii) de Opdrachtgever de geleverde zaken/verrichte diensten zelf heeft gerepareerd of bewerkt, of door een derde heeft laten repareren of bewerken (iii) de afgeleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Toyann Nano Techno B.V..

Artikel 8. Betaling

8.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient de betaling contant plaats te vinden op de plaats van uitvoering van de werkzaamheden. Betaling in termijnen is niet mogelijk.
8.2. Indien betaling niet direct contant plaatsvindt, doch later na verzending van een factuur, dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen te rekenen vanaf de factuurdatum. Bij het uitblijven van de betaling na 14 dagen, is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment is de wettelijke rente verschuldigd, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
8.3. In geval van faillissement of surseance van betaling van de afnemer of een aanvraag daartoe, zijn de vorderingen van Toyann Nano Techno B.V. en de verplichtingen van de Opdrachtgever jegens Toyann Nano Techno B.V. onmiddellijk opeisbaar.
8.4. Indien Toyann Nano Techno B.V. haar vordering ter incasso uit handen geeft, is de Opdrachtgever een vast bedrag van 15% van het verschuldigde aan buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, met een minimum van EUR 275,-. Daarnaast is Toyann Nano Techno B.V. gerechtigd om de daadwerkelijk meer geleden schade bij Opdrachtgever in rekening te brengen.

Artikel 9. Toepasselijk recht

Op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Toyann Nano Techno B.V. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 10. Geschillen

10.1. De Opdrachtgever kan klachten mailen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Toyann Nano Techno B.V. streeft er naar de klachten binnen 30 dagen af te handelen.
10.2. Eventuele geschillen kunnen exclusief worden voorgelegd aan de bevoegde burgerlijke rechter in het arrondissement Gelderland. Partijen zullen zich voordat zij zich tot de rechter wenden eerst inspannen het geschil minnelijk op te lossen.

Artikel 11. Privacy

11.1. Toyann Nano Techno B.V. respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen, tenzij anders aangegeven. Deze informatie wordt door Toyann Nano Techno B.V. niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
11.2 Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website van Toyann Nano Techno B.V. kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan intern worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Daarnaast zal deze informatie mogelijk worden gebruikt voor analyse en het verschaffen van informatie over het productportfolio van Toyann Nano Techno B.V.. De afnemer geeft hier uitdrukkelijk toestemming voor. Toyann Nano Techno B.V. is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Toyann Nano Techno B.V., andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Toyann Nano Techno B.V. is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
11.3 Toyann Nano Techno B.V. verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem. Persoonsgegevens kunnen op verzoek van de online bezoeker worden verwijderd voor zover dit van Toyann Nano Techno B.V. geen onevenredige inspanning of kosten vergt.

Artikel 12. Intellectuele eigendomsrechten en Geheimhouding

12.1 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, berusten de volledige auteursrechten en alle overige rechten van intellectuele en industriële eigendom met betrekking tot de door Toyann Nano Techno B.V. geleverde zaken of diensten, zoals merkrechten, modelrechten, octrooirechten, sui generis databankrechten, etc., uitsluitend bij Toyann Nano Techno B.V. en/of haar leveranciers.
12.2 Partijen verbinden zich ertoe om voldoende maatregelen te treffen om geheimhouding te verzekeren met betrekking tot elkaars gegevens van vertrouwelijke aard waarvan zij bij de uitvoering van de overeenkomst kennis nemen.

Top